VERKOOPVOORWAARDEN – DE PARME DESIGN B.V.
(hierna: de ‘Verkoopvoorwaarden’)

1. Verkoopvoorwaarden
1.1. Deze Verkoopvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Parme Design B.V. (Kamer van Koophandel 60590602) hierna: ‘De Parme Design’) en u, de winkelier (hierna: de ‘Retailer’).
1.2. Toepasselijkheid van eventuele verkoopvoorwaarden van Retailer is uitgesloten.
1.3. Wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2. Bestelproces
2.1. De Parme Design biedt haar sieradenontwerpen, vloerkleden en andere ontwerpen (hierna: de ‘Ontwerpen’) hetzij rechtstreeks, hetzij via haar verkoopagenten aan Retailer aan.
2.2. Bestellingen die Retailer bij De Parme Design plaatst, rechtstreeks of via enige derde, zijn bindend.
2.3. De Parme Design bevestigt elke bestelling aan de Retailer door middel van het standaardbevestigingsformulier (hierna: de ‘Orderbevestiging’).

3. Levering
3.1. In de Orderbevestiging bevestigt De Parme Design de bestelde ontwerpen, de geldende prijzen en de geschatte leveringsdata.
3.2. De door De Parme Design verstrekte leveringsdata zijn slechts schattingen en De Parme Design zal alle redelijke inspanningen leveren om op die datum te leveren.
3.3. Bij overschrijding van een leveringsdatum is De Parme Design jegens Retailer tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Retailer is evenmin gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn van dien aard is dat het niet redelijk is te verwachten dat Retailer of zijn opdrachtgever voortzetting van het betreffende deel van de overeenkomst met zich meebrengt.
3.4. Indien de levering van enig referentiemateriaal of de betaling van eventueel bedongen voorschotten of andere betalingen later plaatsvindt dan de overeengekomen termijn, is De Parme Design gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met ten minste de termijn van de vertraging.
3.5. Zodra de Ontwerpen zijn afgeleverd op het terrein van Retailer, is alle risico van verlies en beschadiging de verantwoordelijkheid van Retailer.
3.6. Tenzij de Retailer de Ontwerpen heeft geïnspecteerd en De Parme Design binnen 48 uur na levering schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de Ontwerpen niet (volledig) voldoen aan de desbetreffende specificaties of omschrijvingen, worden de Ontwerpen geacht in goede orde en staat te zijn aanvaard.

4. Annulering en retournering van ontwerpen
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door De Parme Design, worden geen retouren geaccepteerd.
4.2. Indien De Parme Design akkoord gaat met het terugzenden van Ontwerpen, dienen deze onbeschadigd, onbeschadigd en in een opnieuw verkoopbare staat te zijn en franco te worden afgeleverd bij De Parme Design.

5. Verschuldigde bedragen en betalingsvoorwaarden
5.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Tenzij anders overeengekomen, zal betaling van de verschuldigde bedragen plaatsvinden binnen 7 dagen nadat Retailer de Orderbevestiging heeft ontvangen.
5.2. Indien Retailer enig verschuldigd bedrag niet binnen de in [5.1] genoemde termijn heeft betaald, wordt over het openstaande bedrag maandelijks 2,5% te late betaling in rekening gebracht en mag De Parme Design alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter zake in rekening brengen met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.
5.3. Behalve verrekening van eventueel door haar gedane voorschotten, mag Retailer het door haar verschuldigde bedrag niet verrekenen, opschorten of in mindering brengen.
5.4. De detailhandelaar draagt ​​de kosten van transport van de ontwerpen.

6. Verplichtingen De Parme Design en garantie
6.1. De Designs zijn originele creaties van De Parme Design en voldoen aan een reeks criteria voor kwaliteit, precisie en vakmanschap.
6.2. Op alle Designs van De Parme Design geldt een garantie van 12 maanden, welke garantie geldig is onder normale gebruiksomstandigheden vanaf de feitelijke leveringsdatum, op voorwaarde dat de Ontwerpen uitsluitend worden onderhouden bij Retailer of een andere geautoriseerde retailer.
6.3. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuist of oneigenlijk gebruik van de ontwerpen, zoals stoten, vallen of pletten en na enig onderhoud uitgevoerd buiten het officiële netwerk, waardoor de ontwerpen kunnen worden beschadigd, waarvoor De Parme Design niet kan Verantwoordelijk gehouden worden.
6.4. De garantie van 12 maanden op sieraden is beperkt tot sluitingen en montage.
6.5. Indien een gebrek aan de Ontwerpen zichtbaar is en het gevolg is van een gebrekkige productie, zal De Parme Design de Ontwerpen herstellen of vervangen. Als alternatief kan De Parme Design beslissen om de Verkoper te crediteren voor alle betalingen die door de Verkoper zijn gedaan met betrekking tot dergelijke Ontwerpen.

7. Verplichtingen Verkoper
7.1. De detailhandelaar zal:
a. haar best doen om de Ontwerpen te promoten, op de markt te brengen en te verkopen en om De Parme Design te vertegenwoordigen met betrekking tot de Ontwerpen;
b. verbindt zich ertoe om op de ontwerpen prijzen toe te passen in overeenstemming met de verkoopprijzen aanbevolen door De Parme Design en, in het geval dat de detailhandelaar een korting wenst toe te kennen, zal hij deze korting alleen aan de respectieve klant meedelen en geen kortingen gebruiken in zijn algemene communicatie;
c. onmiddellijk De Parme Design op de hoogte stellen van elke materiële wijziging in haar bedrijfsvoering die gevolgen zou kunnen hebben voor de relatie met of de bedragen die aan De Parme Design verschuldigd zijn;
d. alle wetten en andere voorschriften naleven; en
e. vermijd onethische of misleidende zakelijke praktijken of handelingen die schadelijk of anderszins schadelijk kunnen zijn voor de reputatie of integriteit van (het merk met betrekking tot) de ontwerpen, De Parme Design, de ontwerper en directeur en elke andere persoon die voor De Parme werkt Ontwerp.

8. Communicatie en evaluatie
8.1. Elk plan voor de promotie, marketing of andere vorm van PR met betrekking tot de ontwerpen, moet vooraf worden besproken met De Parme Design en de uitvoering van een definitief plan vereist de voorafgaande goedkeuring van De Parme Design.
8.2. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden met informatie over een gebeurtenis of ontwikkeling met betrekking tot het merk De Parme Design en de Designs, welke informatie voor de andere partij van belang kan zijn.
8.3. Elk kwartaal en wanneer nodig evalueren partijen de relevante aspecten van hun samenwerking, zoals de marketing, andere vormen van promotie, verkoop, prijzen, speciale aanbiedingen en elk ander onderwerp dat een van de partijen wil bespreken.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. De Designs, het merk DE PARME, de handelsnaam De Parme Design en de Ontwerpen zijn beschermd onder nationale en internationale intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrecht en copyright.
9.2. Retailer mag deze intellectuele eigendomsrechten alleen gebruiken voor het identificeren, promoten en verkopen van de Designs als retailer aan klanten en in geen geval tegen de belangen van (het merk in relatie tot) de Designs en De Parme Design of haar directeur of ontwerper of een andere persoon die voor De Parme Design werkt. Het recht van de retailer om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten vervalt onmiddellijk bij het verstrijken of beëindigen van de relatie met De Parme Design.

10. Beëindiging van de overeenkomst
10.1. Beide partijen kunnen dit contract beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. De Parme Design is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beëindiging.
10.2. Naast de voorwaarden uiteengezet in deze Verkoopvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, heeft De Parme Design het recht om de overeenkomst met Retailer zonder opzegtermijn te beëindigen:
a. indien en zodra Retailer insolvent wordt of faillissement of surseance van betaling aanvraagt. Indien Retailer bij beëindiging van de overeenkomst niet aan al zijn verplichtingen jegens De Parme Design heeft voldaan, dan vervallen alle aan Retailer verleende rechten automatisch, zonder dat hiervoor enige juridische stappen hoeven te worden ondernomen; en of
b. als de Retailer enige handeling begaat die schadelijk of anderszins schadelijk kan zijn voor de reputatie of integriteit van (het merk met betrekking tot) de Designs, De Parme Design of zijn directeur of ontwerper of enige andere persoon die voor De Parme Design werkt.

11. Retentie
11.1. De eigendom van de ontwerpen blijft berusten bij De Parme Design en gaat pas over op de Verkoper als de voor de ontwerpen verschuldigde bedragen volledig zijn betaald en door De Parme Design zijn ontvangen. Tot de titel van de ontwerpen verstrijkt.
11.2.
a. De Parme Design heeft de bevoegdheid om alle of een deel van de ontwerpen terug te nemen, te verkopen of anderszins te verhandelen en/of te vervreemden;
b. De Parme Design en zijn agenten en werknemers hebben het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een kantoor of ander eigendom te betreden waarop de ontwerpen of een deel ervan zijn opgeslagen, of waarvan De Parme Design redelijkerwijs gelooft dat ze worden bewaard. ;
c. De detailhandelaar zal de ontwerpen opslaan of markeren op een manier die redelijkerwijs bevredigend is voor De Parme Design, waarbij wordt aangegeven dat de eigendom van de ontwerpen bij De Parme Design blijft; en
d. De detailhandelaar zal de ontwerpen verzekeren tot hun volledige vervangingswaarde en ervoor zorgen dat De Parme Design op de verzekeringspolis wordt vermeld als de begunstigde van het verlies. Ongeacht of de eigendom van de Ontwerpen bij De Parme Design blijft berusten, gaat het risico van de Ontwerpen bij levering over op de Verkoper.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. De totale aansprakelijkheid van De Parme Design voor directe schade is in ieder geval beperkt tot de maximale vergoeding die De Parme Design heeft ontvangen in de 30 dagen direct voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid van De Parme Design is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare fout of onrechtmatige daad van De Parme Design. De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet en grove schuld van de bestuurders en bestuurders van De Parme Design.
12.2. De aansprakelijkheid van De Parme Design voor andere schade dan directe schade zoals gedefinieerd in het vorige lid wordt hierbij uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan ​​gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die voortvloeit uit of verband houdt met de door De Parme Design geleverde materialen.
12.3. Elke vordering dient in ieder geval te zijn ingediend binnen zes (6) maanden na het ontstaan ​​van de schade waarvoor zij De Parme Design aansprakelijk stelt. Retailer vrijwaart De Parme Design voor eventuele aanspraken van derden.

13. Overmacht
13.1. Indien hetzij De Parme Design hetzij Retailer hun verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort voor de tijd dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode de dertig (30) dagen overschrijdt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding. Reeds opeisbare betalingen blijven opeisbaar.
13.2. Onder overmacht aan de zijde van De Parme Design wordt mede verstaan ​​het niet of niet tijdig leveren door enige derde; ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van werknemers van, of door De Parme Design ingeschakelde derden, waarbij Retailer geen recht heeft op vergoeding van kosten of vergoeding van schade.

14. Diversen
14.1. De detailhandelaar mag de ontwerpen niet doorverkopen aan een andere detailhandelaar of andere professionele partij.
14.2. Retailer is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.
14.3. Indien een sectie of bepaling van deze Verkoopvoorwaarden of van enige overeenkomst tussen De Parme Design en Retailer op enig moment nietig of vernietigbaar zou worden, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Ter vervanging van het nietige of vernietigbare lid of de bepaling(en) zal een nieuwe termijn worden opgesteld die de bedoeling van partijen zo goed mogelijk benadert.
14.4. Partijen zullen alle informatie die zij over de andere partij verkrijgt, waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken.
14.5. Op deze Verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.